فراموشی رمز عبور

.

آزمایش و تجربه در کنار علم و دانش دو رکن اصلی و محرک پیشرفت درسی دانش آموزان است. دبیرستان روشن اندیشان البرز با عنایت به این مهم سعی در فراهم ساختن محیط آزمایشگاهی مفید و مثمر ثمر داشته است.

photo5875426316906509416