فراموشی رمز عبور

.

بر این عقیده ایم که علم و دین به منزله دو بال هستند که آدمی برای پرواز و پیشرفت به هر دو نیاز دارد. لذا در موسسه روشن اندیشان البرز برای برپایی فریضه نماز به جماعت اهمیت ویژه ای قائل هستیم.

.