دانش آموزان عزیز می توانید نظرات، درخواست ها و … خود را از طریق کلیک بر روی لینک، زیر نوشته و پس از درج مشخصات و ایمیل خود، ارسال کنید.
پیام های شما به اکانت مشاور دبیرستان ارسال خواهد شد.

درصورتی که فاقد ایمیل می باشید، آدرس : alborz.register@gmail.com را در قسمت ایمیل وارد کنید.

موفق باشید.

………….. ارسال درخواست به مشاور تحصیلی